O nas

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w środowisku rodzinnym i społecznym, w tym dotkniętych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami oraz realizowanie zadań w zakresie:

a) integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku i społeczności lokalnej,
b) udzielania pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
c) kształtowania zdrowego stylu życia oraz promocję aktywności fizycznej,
d) propagowania w społeczeństwie wiedzy o celach, dążeniach i problemach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie idei równych szans w społeczeństwie,
e) podnoszenia umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
f) realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym, dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom
g) aktywnego wypoczynku członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz integracja poprzez turystykę krajoznawczo-historyczną danego miejsca
h) dążenie do polepszenia warunków materialno – bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród członków stowarzyszenia oraz w społeczności lokalnej,
i) organizowania życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu i innych używek,
j) porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami,
b) organizowanie różnych form zajęć warsztatowych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy psychologicznej w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach,
c) promowanie twórczości artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (występy artystyczne, kiermasze, wystawy, warsztaty twórcze i inne),
d) pomoc w pisaniu i rozsyłaniu CV oraz poszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, jak również organizowanie kursów lub szkoleń poszerzających kwalifikacje zawodowe,
e) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym,
f) organizowanie różnych form wypoczynku,
g) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h) współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
i) szkolenia osób, które pragną nieść pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
j) prowadzenie działalności dobroczynnej,
k) organizowanie w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia pracy Stowarzyszenia i jego form działania,
l) organizowanie różnego typu spotkań, zabaw, eventów, festynów z możliwością zbiórki datków, cegiełek, przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia.


a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami,
b) organizowanie różnych form zajęć warsztatowych z zakresu oświaty zdrowotnej i pomocy psychologicznej w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach,
c) promowanie twórczości artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (występy artystyczne, kiermasze, wystawy, warsztaty twórcze i inne),
d) pomoc w pisaniu i rozsyłaniu CV oraz poszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, jak również organizowanie kursów lub szkoleń poszerzających kwalifikacje zawodowe,
e) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym,
f) organizowanie różnych form wypoczynku,
g) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h) współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
i) szkolenia osób, które pragną nieść pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
j) prowadzenie działalności dobroczynnej,
k) organizowanie w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia pracy Stowarzyszenia i jego form działania,
l) organizowanie różnego typu spotkań, zabaw, eventów, festynów z możliwością zbiórki datków, cegiełek, przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Grodziskie Stowarzyszenie”13″